San Andreas: Multiplayer

Серверы самп

SAMP (San Andreas Multiplayer) — это мультиплеер модификация Grand Theft Auto: San Andreas, позволяющая играть по интернету или через локальную сеть.

Серверы САМП — список ip-адресов серверов GTA San Andreas Multiplayer, отсортированый по рейтингу и посещаемости.

Выбрать по версии:

Все 0.3.7-R2 0.3.7-R3 0.3.7 0.3e 0.3.DL-R1

Название сервера Адрес сервера Игроки Версия
1 Arizona Role Play | Mesa us185.169.134.59:7777 360/1000 0.3.7-R2
2 +1 Arizona Role Play | Scottdale us185.169.134.43:7777 344/1000 0.3.7-R2
3 Arizona Role Play | Yuma us185.169.134.107:7777 678/1000 0.3.7-R2
4 +2 Arizona Role Play | Tucson us185.169.134.4:7777 564/1000 0.3.7-R2
5 Arizona Role Play | Red-Rock us185.169.134.61:7777 646/1000 0.3.7-R2
6 Arizona Role Play | SaintRose us185.169.134.5:7777 547/1000 0.3.7-R2
7 Arizona Role Play | Chandler us185.169.134.44:7777 546/1000 0.3.7-R2
8 Arizona Role Play | Brainburg us185.169.134.45:7777 444/1000 0.3.7-R2
9 Evolve-Rp.Ru | Server: Saint-Louis | Акция х3 us185.169.134.67:7777 311/1000 0.3.7-R2
10 •• ÑÒÀÍÜ ËÈÄÅÐÎÌ ÔÐÀÊÖÈÈ - /LEAD • ru46.174.48.94:7777 104/555 0.3.7-R2
11 • Ñ Å Ê Ò Î Ð • ÌÀÃÈß • ru46.174.54.184:7777 61/499 0.3.7-R2
12 | Trinity Roleplay ¹1 | us185.169.134.84:7777 29/970 0.3.7-R2
13 GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] | x2 Exp ru176.32.39.200:7777 28/1000
14 РУССКИЙ ДРИФТ+ДМ СЕРВЕР! ЗАХОДИ! ru62.233.46.52:7777 0/500
15 Evolve-Rp.Ru | Server: Cleveland | x2 PayDay us185.169.134.91:7777 43/1000 0.3.7-R2
16 46.174.52.246:7777 ru46.174.52.246:7777 34/300 0.3.7-R2
17 Samp Virtual Life | Florida | MOBILE, PC ru176.32.39.131:7777 7/700
18 | Trinity Roleplay ¹2 | us185.169.134.85:7777 11/970 0.3.7-R2
18 - Genuine Role Play™ | Genuine-RP.GE [2XEXP] ru62.122.214.182:7777 36/300 0.3.7-R2
19 « Capital-Rp » | 10ëâë,30kk,15000äîí | MOBILE, PC ru176.32.37.251:7777 3/350
19 Periphery CRMP | Server: 01 gb5.39.108.49:1581 67/100 0.3.7-R2
20 +1   A.A. Role Play | Ðåãèîí 01 ru83.222.116.222:1111 2/1000 0.3.7-R2
21 ..::[RP]GameWorld::.. [CLASSIC] (RUS) (x2) pl51.83.174.78:7777 3/1000 0.3.7-R2
22 « WARNING • FF » DRIFT + DM • [RUS] pl51.83.198.119:7777 3/110 0.3.7-R2
23 NEW IP: 176.32.37.93:7777 ru46.174.50.205:7777 0/300
23 | Trinity RPG | us185.169.134.83:7777 10/500 0.3.7-R2
24 AdrenalineX Racing(RACE) since 2008 fr152.228.156.129:7777 2/83 0.3.7-R2
25 [HAD] | Drift • Trucker • DM • RACE | [RU] ru62.122.214.172:7777 2/99 0.3.7-R2
26 GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] ru176.32.39.199:7777 1/500 0.3.7-R2
27 HIVE BONUS | Îòêðûòèå ñåðâåðà! ru195.18.27.226:1155 1/500 0.3.7-R2