San Andreas: Multiplayer

Серверы самп

SAMP (San Andreas Multiplayer) — это мультиплеер модификация Grand Theft Auto: San Andreas, позволяющая играть по интернету или через локальную сеть.

Серверы САМП — список ip-адресов серверов GTA San Andreas Multiplayer, отсортированый по рейтингу и посещаемости.

Выбрать по версии:

Все 0.3.7-R2 0.3.7-R3 0.3.7 0.3e 0.3.DL-R1

Название сервера Адрес сервера Игроки Версия
1 +2 Arizona Role Play | Tucson us185.169.134.4:7777 482/1000 0.3.7-R2
2 Arizona Role Play | Mesa us185.169.134.59:7777 382/1000 0.3.7-R2
3 Arizona Role Play | Yuma us185.169.134.107:7777 348/1000 0.3.7-R2
4 Arizona Role Play | Red-Rock us185.169.134.61:7777 333/1000 0.3.7-R2
5 +1 Arizona Role Play | Scottdale us185.169.134.43:7777 360/1000 0.3.7-R2
6 Arizona Role Play | SaintRose us185.169.134.5:7777 323/1000 0.3.7-R2
7 Arizona Role Play | Chandler us185.169.134.44:7777 331/1000 0.3.7-R2
8 Arizona Role Play | Brainburg us185.169.134.45:7777 268/1000 0.3.7-R2
9 RADMIR RolePlay | Ñåðâåð: 01 us185.169.134.139:7777 80/1000 0.3.7-R2
10 Evolve-Rp.Ru | Server: Saint-Louis | Акция х3 us185.169.134.67:7777 160/1000 0.3.7-R2
11 | Trinity Roleplay ¹1 | us185.169.134.84:7777 33/970 0.3.7-R2
12 GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] ru176.32.39.200:7777 104/1000 0.3.7-R2
13 • Ñ Å Ê Ò Î Ð • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕ ru46.174.54.184:7777 164/499 0.3.7-R2
14 Evolve-Rp.Ru | Server: Cleveland | Client: 0.3.7 us185.169.134.91:7777 72/1000 0.3.7-R2
15 | Trinity Roleplay ¹2 | us185.169.134.85:7777 13/970 0.3.7-R2
16 •• RUSSIA RP | Novosibirsk | 100KK, 25K Donate • ru62.122.214.40:7777 2/800 0.3.7-R2
17 +1 •• RUSSIA RP | Petersburg | 100KK, 25K Donate • ru46.174.53.214:7777 1/800 0.3.7-R2
18 Samp Virtual Life | Florida | MOBILE, PC ru176.32.39.131:7777 27/700 0.3.7-R2
19 TRAINING - SANDBOX ru37.230.162.117:7777 12/500 0.3.7-R3
20 46.174.52.246:7777 ru46.174.52.246:7777 19/300 0.3.7-R2
21 ALBION RP | ÐÀÇÄÀ×È — ÀÄÌ / ÐÓÁ / ÏÐÎÌÎ ru82.146.52.220:7889 100/500 0.3.7-R2
22 Attractive RP | ÐÀÇÄÀ×À ÐÓÁËÅÉ (ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ) ru176.32.36.95:7777 44/200 0.3.7-R2
23 ..::[RP]GameWorld::.. [CLASSIC] (RUS) (x2) pl51.83.174.78:7777 22/1000 0.3.7-R2
24 +1   A.A. Role Play | Ðåãèîí 01 ru83.222.116.222:1111 5/1000 0.3.7-R2
25 | Trinity RPG | us185.169.134.83:7777 2/500 0.3.7-R2
26 GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] | Àêöèÿ x2 | Êàïòû ru176.32.39.199:7777 21/500 0.3.7-R2
27 - Genuine Role Play™ | Genuine-RP.GE [2XEXP] ru62.122.214.182:7777 4/300 0.3.7-R2
28 « Capital-Rp » | 10ëâë,30kk,15000äîíàòà (Îáíîâëåíè ru176.32.37.251:7777 2/350 0.3.7-R2
29 « Energy-RP » | 10lvl 100kk 20k DM (Îáíîâëåíèå) ru176.32.37.93:7777 0/350 0.3.7-R2
30 ÀÄÌÈÍÊÀ 11 LVL ÏÐÈ ÂÕÎÄÅ | VKCOIN, YOUTUBE ru194.67.195.138:7777 6/100 0.3.7-R2