San Andreas: Multiplayer

Серверы самп

SAMP (San Andreas Multiplayer) — это мультиплеер модификация Grand Theft Auto: San Andreas, позволяющая играть по интернету или через локальную сеть.

Серверы САМП — список ip-адресов серверов GTA San Andreas Multiplayer, отсортированый по рейтингу и посещаемости.

Выбрать по версии:

Все 0.3.7-R2 0.3.7-R3 0.3.7 0.3e 0.3.DL-R1

Название сервера Адрес сервера Игроки Версия
1 Samp-Rp.Ru Revolution us185.169.134.11:7777 571/1000
2 Advance RolePlay Blue | X2 Îïûò de5.254.104.135:7777 461/1000 0.3.7-R2
3 | Trinity Roleplay ¹1 | us185.169.134.84:7777 372/970
4 | Trinity Roleplay ¹2 | us185.169.134.85:7777 274/970 0.3.7-R2
5 Diamond Role Play | Sapphire de5.254.123.6:7777 379/1000 0.3.7-R2
6 Diamond Role Play | Trilliant de5.254.123.4:7777 333/1000 0.3.7-R2
7 Evolve-Rp.Ru | Server: 02 | x2 PayDay us185.169.134.68:7777 445/1000 0.3.7-R2
8 Evolve-Rp.Ru | Server: 03 | x2 PayDay us185.169.134.91:7777 427/1000 0.3.7-R2
9 Arizona Role Play | Brainburg us185.169.134.45:7777 504/1000 0.3.7-R2
10 Arizona Role Play | Red-Rock us185.169.134.61:7777 0/1000 0.3.7-R2
11 Arizona Role Play | Chandler us185.169.134.44:7777 584/1000 0.3.7-R2
12 Advance RolePlay Red | X2 Îïûò de5.254.104.131:7777 189/1000 0.3.7-R2
13 Arizona Role Play | Mesa us185.169.134.59:7777 486/1000 0.3.7-R2
14 Arizona Role Play | SaintRose us185.169.134.5:7777 540/1000 0.3.7-R2
15 Arizona Role Play | Scottdale us185.169.134.43:7777 545/1000 0.3.7-R2
16 Arizona Role Play | Phoenix us185.169.134.3:7777 519/1000 0.3.7-R2
17 Arizona Role Play | Tucson us185.169.134.4:7777 745/1000 0.3.7-R2
18 Arizona Role Play | Yuma us185.169.134.107:7777 0/1000 0.3.7-R2
19 •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Äåìîíû • Çîìáè • Àíãåëû ru46.174.54.184:7777 73/498 0.3.7-R2
20 Samp-Rp.Ru Legacy us185.169.134.22:7773 245/1000 0.3.7-R2
21 Advance RolePlay Green | X2 Îïûò de5.254.104.132:7777 160/1000 0.3.7-R2
22 Monser DeathMatch | Server One ru176.32.37.37:7777 151/250 0.3.7-R2
23 Revent Role Play | Vialence | ÎÁÍÎÂËÅÍÈß! de213.32.112.224:7777 94/1000 0.3.7-R2
24 RUSSIA RP | Petersburg | 10lvl, 99kk, 25k Donate ru46.174.53.214:7777 55/600 0.3.7-R2
25 PDRP GOLD | 9 ËÂË | 50 ÊÊ | ÁÎÍÓÑ fr149.202.37.10:7777 16/400 0.3.7-R2
26 RUSSIA RP | Novosibirsk | 10lvl, 99kk, 25k Donate ru62.122.214.40:7777 27/600 0.3.7-R2
27 Samp Virtual Life | Florida | x3 donate + x2 exp ru176.32.39.131:7777 106/500 0.3.7-R2
28 PAYDAY RP| ÀÄÌ/ËÈÄ | ÁÎÍÓÑ lt5.135.209.89:7777 20/800 0.3.7-R2
29 Grand Role Play | Saturn (Ïàäåíèå ñàìîë¸òà) us37.230.139.37:7777 65/1000 0.3.7-R2
30 PDRP BRILLIANT | ÁÎÍÓÑ | ÌÍÎÃÎ ÁÀÁËÀ | ÀÄÌ/ËÈÄ ru46.174.54.175:7777 28/500 0.3.7-R2