San Andreas: Multiplayer

Серверы самп

SAMP (San Andreas Multiplayer) — это мультиплеер модификация Grand Theft Auto: San Andreas, позволяющая играть по интернету или через локальную сеть.

Серверы САМП — список ip-адресов серверов GTA San Andreas Multiplayer, отсортированый по рейтингу и посещаемости.

Выбрать по версии:

Все 0.3.7-R2 0.3.7-R3 0.3.7 0.3e 0.3.DL-R1

Название сервера Адрес сервера Игроки Версия
1 +2 Arizona Role Play | Tucson us185.169.134.4:7777 175/1000 0.3.7-R2
2 Arizona Role Play | Red-Rock us185.169.134.61:7777 173/1000 0.3.7-R2
3 Arizona Role Play | Yuma us185.169.134.107:7777 135/1000 0.3.7-R2
4 Arizona Role Play | Mesa us185.169.134.59:7777 130/1000 0.3.7-R2
5 Arizona Role Play | SaintRose us185.169.134.5:7777 131/1000 0.3.7-R2
6 +1 Arizona Role Play | Scottdale us185.169.134.43:7777 124/1000 0.3.7-R2
7 Arizona Role Play | Chandler us185.169.134.44:7777 340/1000 0.3.7-R2
8 Arizona Role Play | Brainburg us185.169.134.45:7777 87/1000 0.3.7-R2
9 Evolve-Rp.Ru | Server: Saint-Louis | Акция х3 us185.169.134.67:7777 23/1000 0.3.7-R2
10 •• INFERNO RP | ÂÇËÎÌÀÉ ÀÄÌÈÍÊÓ — /HACK •• ru46.174.48.94:7777 150/1000 0.3.7-R2
11 « Peace RP | Earth » 10lvl 50kk 10k DM (ËÈÄÅÐÊÈ) fr37.187.225.244:7777 35/1000 0.3.7-R2
12 | Trinity Roleplay ¹1 | us185.169.134.84:7777 33/970 0.3.7-R2
13 GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] ru176.32.39.200:7777 65/1000 0.3.7-R2
14 Evolve-Rp.Ru | Server: Cleveland | Client: 0.3.7 us185.169.134.91:7777 34/1000 0.3.7-R2
15 • Ñ Å Ê Ò Î Ð • MMORPG • ru46.174.54.184:7777 118/500 0.3.7-R2
16 •• RUSSIA RP | Novosibirsk | 100KK, 25K Donate • ru62.122.214.40:7777 5/800 0.3.7-R2
17 +1 •• RUSSIA RP | Petersburg | 100KK, 25K Donate • ru46.174.53.214:7777 1/800 0.3.7-R2
18 | Trinity Roleplay ¹2 | us185.169.134.85:7777 12/970 0.3.7-R2
19 TRAINING - SANDBOX ru37.230.162.117:7777 0/500 0.3.7-R3
20 GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] ru176.32.39.199:7777 49/500 0.3.7-R2
21 46.174.52.246:7777 ru46.174.52.246:7777 15/300 0.3.7-R2
22 - Genuine Role Play™ | Genuine-RP.GE | VOICE ru62.122.214.182:7777 0/300 0.3.7-R2
23 Samp Virtual Life | Florida | MOBILE, PC ru176.32.39.131:7777 1/700 0.3.7-R2
24 | Trinity RPG | us185.169.134.83:7777 6/500 0.3.7-R2
25 Samp Virtual Life | Texas | X2 EXP | MOBILE, PC ru176.32.39.132:7777 0/500 0.3.7-R2
26 Aqua Role Play ru37.230.137.93:7777 3/1000 0.3.7-R3
27 +1   A.A. Role Play | Ðåãèîí 01 ru83.222.116.222:1111 0/1000 0.3.7-R2
28 ÀÄÌÈÍÊÀ 11 LVL ÏÐÈ ÂÕÎÄÅ | ÇÀÉÄÈ È ÏÐÎÂÅÐÜ :) ru194.67.195.138:7777 1/100 0.3.7-R2
29 « Capital-Rp » | 10ëâë,30kk,15000äîíàòà (Îáíîâëåíè ru176.32.37.251:7777 0/350 0.3.7-R2
30 ..::[RP]GameWorld::.. [CLASSIC] (RUS) (x2) pl51.83.174.78:7777 0/1000 0.3.7-R2