San Andreas: Multiplayer

Серверы самп

SAMP (San Andreas Multiplayer) — это мультиплеер модификация Grand Theft Auto: San Andreas, позволяющая играть по интернету или через локальную сеть.

Серверы САМП — список ip-адресов серверов GTA San Andreas Multiplayer, отсортированый по рейтингу и посещаемости.

Выбрать по версии:

Все 0.3.7-R2 0.3.7-R3 0.3.7 0.3e 0.3.DL-R1

Название сервера Адрес сервера Игроки Версия
1 Arizona RP | Brainburg | X4 Payday! us185.169.134.45:7777 570/1000 0.3.7-R2
2 Evolve-Rp.Ru | Server: Saint-Louis | Акция х3 us185.169.134.67:7777 387/1000 0.3.7-R2
3 +2 Arizona RP | Tucson | X4 Payday! us185.169.134.4:7777 778/1000 0.3.7-R2
4 Arizona RP | Red-Rock | X4 Payday! us185.169.134.61:7777 814/1000 0.3.7-R2
5 Arizona RP | Yuma | X4 Payday! us185.169.134.107:7777 791/1000 0.3.7-R2
6 Arizona RP | SaintRose | X4 Payday! us185.169.134.5:7777 689/1000 0.3.7-R2
7 Arizona RP | Mesa | X4 Payday! us185.169.134.59:7777 699/1000 0.3.7-R2
8 +1 Arizona RP | Scottdale | X4 Payday! us185.169.134.43:7777 653/1000 0.3.7-R2
9 Arizona RP | Chandler | X4 Payday! us185.169.134.44:7777 579/1000 0.3.7-R2
10 | Trinity Roleplay ¹1 | us185.169.134.84:7777 183/970 0.3.7-R2
11 •• INFERNO RP | 100KK | ADM/LEAD • ru46.174.48.94:7777 91/777 0.3.7-R2
12 Evolve-Rp.Ru | Server: Cleveland | Client: 0.3.7 us185.169.134.91:7777 131/1000 0.3.7-R2
13 HOLY RP | ÐÀÇÄÀ×À ÀÄÌ È ËÈÄ ru176.32.39.18:7777 150/500 0.3.7-R3
14 GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] | Àêöèÿ X2 | Êàïòû ru176.32.39.200:7777 130/1000 0.3.7-R2
15 • Ñ Å Ê Ò Î Ð • Ïèòîìöû • Êðûëüÿ • Ìàãèÿ • ru46.174.54.184:7777 82/500 0.3.7-R2
16 46.174.52.246:7777 ru46.174.52.246:7777 63/300 0.3.7-R2
17 •• RUSSIA RP | Novosibirsk | 100KK, 25K Donate • ru62.122.214.40:7777 146/500 0.3.7-R2
18 +1 •• RUSSIA RP | Petersburg | 100KK, 25K Donate • ru46.174.53.214:7777 111/500 0.3.7-R2
19 ..::[RP]GameWorld::.. [CLASSIC] (RUS) (x2) pl51.83.174.78:7777 17/1000 0.3.7-R2
20 | Trinity RPG | us185.169.134.83:7777 19/500 0.3.7-R2
21 | Trinity Roleplay ¹2 | us185.169.134.85:7777 28/970 0.3.7-R2
22 GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] ru176.32.39.199:7777 44/500 0.3.7-R2
23 ETERNITY OLIMP | 12LVL, 120KK, 25000 DONATE ru185.189.15.89:7772 19/350 0.3.7-R2
24 Samp Virtual Life | Texas | X2 EXP | MOBILE, PC ru176.32.39.132:7777 19/500 0.3.7-R2
25 - Genuine Role Play™ | Genuine-RP.GE [2XEXP] ru62.122.214.182:7777 56/300 0.3.7-R2
26 Samp Virtual Life | Florida | MOBILE, PC ru176.32.39.131:7777 27/700
27 Arizona RP First /arzfirst fr146.59.209.106:2917 12/50 0.3.7-R2
28 Ïåðååõàëè. IP: samp.training-server.com ru37.230.162.117:7777 0/500 0.3.7-R3
29 AdrenalineX Racing(RACE) since 2008 fr152.228.156.129:7777 1/64 0.3.7-R2
30 « Capital-Rp » | 10ëâë,30kk,15000äîíàòà (Îáíîâëåíè ru176.32.37.251:7777 1/350 0.3.7-R2